Informa

入场须知

参观入场须知

- 展览会只供时尚首饰及配饰业内人士参观。
- 参观人士须年满十八岁。
- 主办机构保留发出入场证的最终权利。

参观人士于展会现场办理参观登记, 请携同您的珠宝 / 时尚首饰 / 时尚配饰业内名片或大会发出的邀请柬正本到登记处办理。


展览会开放时间

(*参观人士登记柜枱于展会关闭前半小时停止服务)
27. 2. - 1. 3. 2019                      1000 - 1800
2. 3. 2019                                  1000 - 1700