Informa

参观资料

参观入场须知

- 展览会只供时尚首饰及配饰业内人士参观。
- 十八岁以下人士恕不招待。
- 主办机构保留发出入场证的最终权利。

请注意,阁下在现场登记时须带同珠宝业名片或大会发出的邀请柬正本。


展览会开放时间

(*参观人士登记柜台于展会关闭前半小时停止服务)
3 - 5 . 3 . 2020                                      10:00 - 18:00
6 . 3 . 2020                                           10:00 - 17:00